Regulamin sklepu

Regulamin zakupów
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego CTXsport, działającego pod adresem http://CTXsport.com, prowadzonym przez:

F.H. Cotex-bis s.c.

Jana III Sobieskiego 1/5, 14-200 Iława

NIP 744 15 12 827

zwanego dalej “Sklepem”.

DZIAŁ I
Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sklep prowadzi sprzedaż internetową poprzez przyjmowanie zamówień 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Do złożenia zamówienia uprawnione są osoby, które:

– ukończyły 18 lat

– ukończyły 13 lat i nie są pełnoletnie (wyłącznie za zgodą swojego opiekuna ustawowego)

 1. Złożenie zamówienia jest możliwe poprzez założone konto, zwane dalej „Kontem Klienta” lub bez jego zakładania – wybierając zakup bez konta.
 2. Natychmiast po złożeniu zamówienia, jest wysyłany automatyczny e-mail na adres poczty elektronicznej przypisany do Konta Klienta albo adres podany w formularzu zamówienia, w przypadku zamówienia bez Konta Klienta. Wysłany e-mail jest potwierdzeniem prawidłowego złożenia zamówienia. W przypadku wybrania sposobu płatności „online”, e-mail potwierdzający jest wysyłany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty. Wysłany e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia nie jest równoznaczny z zawarciem umowy sprzedaży.
 3. Jeżeli Klient dokonuje zamówienia za pomocą Konta Klienta, wtedy złożone zamówienia oraz ich status, są widoczne w historii zamówień na Koncie Klienta.
 4. Prawidłowe złożenie zamówienia rozpoczyna jego przetwarzanie.
 5. Po wysłaniu produktu Sklep wysyła do klienta e-mail z podsumowaniem zamówienia, które jednocześnie jest dowodem zakupu. Wiadomość ta zawiera dane stron umowy, nazwę przewoźnika oraz szczegóły zamówienia. W przypadku, gdy wysyłka jest realizowana w związku z zamówieniem Klienta, korzystającym z Konta Klienta, status zamówienia w historii zamówień zmienia się na „Zrealizowane”.
 6. W przypadku zamówienia wielu produktów w jednym zamówieniu Klient może otrzymać kilka potwierdzeń realizacji zamówienia dotyczących poszczególnych produktów.
 7. W przypadku płatności online zrealizowanej przez Klienta i braku potwierdzenia, o którym mowa w punktach I.7 i I.8 pieniądze są zwracane klientowi automatycznie w ciągu 24 godzin kanałem płatności, poprzez który zapłacono za produkt (produkty).
 8. Do zamówienia, na życzenie klienta, są wystawiane faktury VAT. W tym celu należy podczas składania zamówienia, zaznaczyć opcję „Faktura VAT” oraz wpisać wymagane dane.
 9. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie dokumentów oraz informacji w sposób elektroniczny (na wskazany adres e-mail).

DZIAŁ II

Ceny produktów oraz koszty dostawy

 1. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, odwoływania akcji promocyjnych i wprowadzania w nich zmian bez naruszania praw nabytych przez Klientów do momentu dokonania zmiany.
 3. Informacja dotycząca kosztów dostawy jest publikowana podczas składania zamówienia. Koszt ten jest doliczany do ceny zamawianych produktów.

DZIAŁ III

Formy i terminy płatności

 1. Formy płatności oferowane przez Sklep:
  1. płatność za pobraniem (Klient płaci kurierowi przy odbiorze przesyłki),
  2. e-przelew,
  3. płatność kartą,
  4. płatność za pośrednictwem e-service,
  5. płatność BLIK
 2. Termin płatności:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta płatności „za pobraniem”, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w chwili odbioru przesyłki,
  2. w przypadku wyboru przez Klienta płatności e-przelewm, kartą, za pośrednictwem e-service lub płatności BLIK, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności po automatycznym przekierowaniu na stronę tej płatności.

DZIAŁ IV

Czas realizacji zamówienia

 1. Przesyłki są dostarczane przez firmę kurierską.
 2. Sklep przetwarza zamówienie oraz przygotowuje paczkę do nadania w firmie kurierskiej w ciągu 24 godzin (tylko w dni robocze) od momentu zawarcia umowy z Klientem
 3. Czas dostawy uzależniony jest od firmy kurierskiej i wynosi do 2 dni roboczych od momentu nadania paczki.
 4. Przesyłka jest wysyłana na adres przypisany do Konta Klienta lub na adres dostawy (jeśli adres dostawy jest inny niż adres posiadacza Konta Klienta) albo na adres dostawy podany podczas składania zamówienia w przypadku zakupów bez zakładania konta.

DZIAŁ V

Przesyłki nieodebrane przez Klienta i anulowanie zamówienia.

 1. Koszt transportu przesyłki nieodebranej z winy Klienta wraz z kosztem jej zwrócenia do nadawcy w całości obciąża Klienta.
 2. Klient może anulować zamówienie do momentu dokonania płatności elektronicznej.

DZIAŁ VI

Prawo do odstąpienia od umowy

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OBSŁUGI ZWROTÓW KONSUMENCKICH DOSTĘPNEJ NA PANELU KLIENTA

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin 14 dni biegnie od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia (wskazana przez Klienta) weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji w formie jednoznacznego oświadczenia. Na przykład poprzez e-mail [email protected], pismo wysłane pocztą lub korzystając z naszej obsługi zwrotu produktu, dostępnej w Panelu Klienta.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację do Sklepu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszt dostawy. W każdym przypadku zwrot pieniędzy nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od momentu realizacji uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy.
 6. Odstępując od umowy, należy wskazać numer konta, na który zostanie wykonany przelew. W przypadku płatności online zwrot pieniędzy zostanie automatycznie zrealizowany kanałem płatności, za pośrednictwem którego zapłacono za produkt.
 7. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot produktu powinien nastąpić niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od momentu realizacji uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy.
 8. Klient ponosi wszystkie koszty związane ze zwróceniem produktu. W przypadku skorzystania z obsługi zwrotu produktu, dostępnej na Panelu Klienta, koszt transportu wynosi 15 zł (kwota zwrócona klientowi zostanie pomniejszona o 15zł).
 9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

DZIAŁ VII

Reklamacje oraz niezgodność towaru z umową.

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ OBSŁUGI REKLAMACJI DOSTĘPNEJ NA PANELU KLIENTA

 1. Klient ma prawo do zareklamowania towaru zakupionego Sklepie w ciągu 2 lat od chwili wejścia w jego posiadanie.
 2. Reklamacje produktów kupionych za pośrednictwem Sklepu można składać na adres:

F.H. Cotex-bis s.c.

Jana III Sobieskiego 1/5, 14-200 Iława

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected]

 1. H. Cotex-bis s.c. odpowiada jako sprzedawca wobec Klienta będącego Konsumentem za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej (rękojmia) na warunkach i w trybie określonym w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
 2. Sklep rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wadliwego towaru.
 3. Odpowiedź jest wysyłana na adres e-mail Klienta, chyba, że Klient wskaże inaczej.
 4. Zgłoszenie przez Klienta wady może nastąpić w formie dowolnej. W celu prawidłowego zgłoszenia reklamacji należy:
  1. podać dane reklamującego,
  2. wskazać sposób komunikacji z reklamującym,
  3. dokładnie opisać wadę,
  4. wybrać żądanie nabywcy
  5. wykazać fakt zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem
 5. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia wadliwego towaru na adres:

F.H. Cotex-bis s.c.

Jana III Sobieskiego 1/5

14-200 Iława

DZIAŁ VIII

Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich oraz platforma ODR

 1. W wypadku sporu ze sprzedawcą, konsument jest uprawniony do skorzystania także z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów reklamacyjnych.
 2. Konsumenci posiadają szeroki wachlarz możliwości rozwiązywania sporów i są wspierani przez rozmaite instytucje np. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, powiatowi oraz miejscy Rzecznicy Praw Konsumenta, Federacje Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

DZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

 1. W celu poprawnego zapoznania się z asortymentem prezentowanym na stronach Sklepu, a w szczególności w celu poprawnego wyświetlania zdjęć produktów, Klient musi korzystać z jednej z następujących przeglądarek internetowych:
  1. Internet Explorer,
  2. Google Chrome
  3. Firefox
  4. Safari
  5. Opera
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie na wskazany adres e-mail specyfikacji zamówienia.
 3. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdej chwili za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej http://CTXsport.com. Klientowi przysługuje prawo do pobierania i drukowania niniejszego regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  1. Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827).
 5. Informacje zawarte na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 6. Umowa sprzedaży produktów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez szkody dla ochrony praw nabytych przez Klientów do dnia dokonania zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronach Sklepu.